İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

İş Güvenliği Danışmanlığı Nedir?

Hangi mesleği yapıyor olursanız olun, iş kazaları ile mutlaka karşı karşıya kalma riskiniz vardır. İş güvenliği, iş kazalarının önüne geçerek güvenli bir ortamın oluşturulması anlamına gelmektedir. İş kazalarının vereceği zararlar düşünüldüğünde akla ilk başta sağlık açısından ortaya çıkabilecek zararlar gelse de, kimi iş kazalarının maddi boyutları da olabilmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmaya göre meydana gelen iş kazalarının yüzde 98’i önlenebilirken, sadece yüzde 2’si önlenemeyen kazalar olarak göze çarpmaktadır. Bu araştırmaya göre, meydana gelebilecek kazaların ciddi oranda önlenebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

İş Güvenliği Danışmanlığı

Bir işletmede iş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması konusunda yol gösterici olan kişiye, iş güvenliği danışmanı denir. İş güvenliği danışmanlığı yapacak olan için ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı belgelere sahip iş güvenliği uzmanlarımızın verdiği hizmetler şöyledir;

 A) Rehberlik ve danışmanlık;

 İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

 B) Risk değerlendirmesi;

 Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 C) Çalışma ortamı gözetimi;

 Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

 D) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. 

E) İlgili birimlerle işbirliği;

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlama